Hipparchia fidia-0837 - Route Eus-Sournia - 15/07/23Hipparchia fidia-0877 - Route Eus-Sournia - 15/07/23Hipparchia fidia-1368 -Route Eus-Sournia - 15/07/23Hipparchia fidia-1369 - Route Eus-Sournia - 15/07/23Hipparchia fidia-1372 - Route Eus-Sournia - 15/07/23Hipparchia fidia-1495 - Route Eus-Sournia 15/07/23Hipparchia fidia-1519 Route Eus-Sournia - 15/09/23Hipparchia fidia-1522 Route Eus-Sournia - 15/09/23Hipparchia fidia-1620 Route Eus-Sournia - 15/09/23