Melanargia lachesis-0955 Route Eus-Sournia 15/07/23Melanargia lachesis-0979 Route Eus-Sournia 15/07/23Melanargia lachesis-2094 Nohedes 16/07/23Melanargia lachesis-5697 - Llo 20/07/23Melanargia lachesis-7073 Nohedes 23/07/23Melanargia lachesis-1982 Nohedes 16/07/23Melanargia lachesis-1347 Route Eus-Sournia - 15/07/23Melanargia lachesis-1400 Route Eus-Sournia - 15/07/23Melanargia lachesis-1840 Sournia - 15/07/23Melanargia lachesis-1984 Nohedes 16/07/23Melanargia lachesis-3145 -  Llo - 17/07/23Melanargia lachesis-3436 - Llo - 18/07/23Melanargia lachesis-5644 Bolquere - 19/07/23