Erebia epistygne-4454 - Cipières 12/05/21Erebia epistygne-4463 - Cipières - 12/05/21Erebia epistygne-4495 - Cipières - 12/05/21Erebia epistygne-4609 - Cipières - 12/05/21Erebia epistygne-4618 - Cipières - 12/05/21Erebia epistygne-4769 - Cipières - 12/05/21Erebia epistygne-5649 - Cipières - 12/05/21Erebia epistygne-5730 - Cipières - 12/05/21Erebia epistygne-6037 - Cipières - 12/05/21Erebia epistygne-8757 - Cipieres - 17/05/21