Lampides pirithous-9266 - Menton - 15/09/20Lampides pirithous-9306 Menton - 15/09/20Lampides pirithous-9307 Menton 15/09/20Leptotes pirithous - 8825 - Castelnau de Guers - 2/10/22Leptotes pirithous-8827 - Castelnau de Guers - 2/10/22Leptotes pirithous - 8866 - 2/10/22Leptotes pirithous - 8872 - 2/10/22Leptotes pirithous - 9147 - Menton - 15/09/20