Polyommatus thersites ♀ -0791- Coursegoules - 28/06/20Polyommatus thersites ♀--0793 -Coursegoules - 28/06/20Polyommatus thersites ♀-4945 Sournia - 21/05/23Polyommatus thersites ♀-4947 Sournia - 21/05/23Polyommatus thersites ♂-7581 - Manre - 1/08/20Polyommatus thersites-1440 Route Eus-Sournia - 15/07/23Polyommatus thersites-3498 - Peille - 8/05/21Polyommatus thersites-3501 - Peille - 8/05/21Polyommatus thersites-3512 - Peille - 8/05/21Polyommatus thersites-3514 - Peille - 8/05/21Polyommatus thersites-3531 - Peille - 8/05/21Polyommatus thersites-3721 - Col de cayolle - 5/07/21Polyommatus thersites-9052 - Gréolières - 18/05/21