Erebia epiphron-1371 - Cervières - 18/07/22Erebia epiphron-5162 - Err (Puigmal) 19/07/23Erebia epiphron-5491 - Nevache - 21/07/22Erebia epiphron-5574  - Err (Puigmal) - 19/07/23Erebia epiphron-6738  - Err (Puigmal) 22/07/23Erebia epiphron-6744 - Err (Puigmal) 22/07/23Erebia epiphron-6796  - Err (Puigmal) 22/07/23Erebia epiphron-1091 - Cervieres - 18/07/22Erebia epiphron-1539 - Cervieres - 18/07/22Erebia epiphron-2434 - Nohedes - 16/07/23Erebia epiphron-5475 - Err (Puigmal) - 19/07/23