Hipparchia alcyone-1140 Route Eus-Sournia - 15/07/23Hipparchia alcyone-1153 -Route Eus-Sournia - 15/07/23Hipparchia alcyone-2322 - Nohedes - 16/07/23Hipparchia alcyone-2333 - Nohedes - 16/07/23